dissabte, 31 d’octubre de 2015

HISTÒRIA D'UN TANCAMENT / HISTORIA DE UN CIERRE / STORY OF A LOCKOUT

Fa cinc anys que FIAT ens va sorprendre amb un tancament inesperat. COMESA l'antiga PEGASO era una empresa dedicada a la fabricació de caixes de canvi eixos posteriors i components mecànics integrada en un projecte de World Class Manufacturing i amb un bon flux de vendes. Ara ja no és res. Aquesta petita producció en video que vaig gravar el 2011 i editar el 2015 és una  història d'uns dies que van canviar la vida per sempre a mig miler de persones.

Hace cinco años que FIAT nos sorprendió con un cierre inesperado. COMESA, antigua PEGASO era una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cambio ejes traseros y componentes mecánicos integrada en un proyecto de World Class Manufacturing y con un buen flujo de ventas. Ahora ya no es nada. Esta pequeña producción en video que grabé el 2011 y edité el 2015 es una historia de unos días que cambiaron la vida para siempre a medio millar de personas.

Five years ago Fiat surprised us with an unexpected lockout. COMESA, formerly Pegasus was dedicated to the manufacture of gearboxes  rear axles and mechanical components. It was integrated in a project of World Class Manufacturing and it had good sales pipeline. Now it is not nothing. This is a little story of a day that changed his life forever hundred people.

diumenge, 19 de juliol de 2015

UN NOU PROJECTE DE VIDA

Un nou projecte de vida
Un nuevo proyecto de vida
A new project of life.

diumenge, 12 de juliol de 2015

RES A PERDRE


Els resultats del referèndum grec en un petit article d'opinió.
Los resultados del referendum griego en un pequeño artículo de opinión
The Greek referendum results in a small op-ed

dimecres, 3 de juny de 2015

EN TERRITORI HOSTIL

La final de la copa del Rei més xiulada i amb diferència. Ara quan des del Govern d'Espanya sols es pretén penalitzar els fets, començaria a ser hora de preguntar-nos el per què d'aquesta monumental xiulada. 

La final de la copa del Rey más silbada y con diferencia. Ahora cuando desde el Gobierno de España sólo se pretende penalizar los hechos, comenzaría a ser hora de preguntarnos el por qué de esta monumental pitada.

The final of the Football cup of the king was more than a whistle. Now when the Spanish government only seeks to penalize the facts began to be time to ask ourselves why this monumental whistle.

dissabte, 7 de març de 2015

Termòmetre electoral

Aquest any 2015 serà interessant per a comprendre en un futur tant la història de Catalunya com la d'Espanya. Aquesta és la meva visió a gener de 2015.

Este año 2015 será interesante para comprender en un futuro tanto la historia de Cataluña como la de España. Esta es mi visión enero de 2015.

This 2015 will be interesting in the future to understand the history of Catalonia and Spain. This is my vision to January 2015.

dilluns, 10 de març de 2014

El diapir màgic / El diapir mágico / Magical diapir


Un diapir és la intrusió producte de la remuntada de roques més lleugeres a través de roques més denses; en aquest cas, a Cardona, es tracta d'una intrusió salina, la famosa muntanya de sal.
El 1990 la mina de Cardona va tancar; per a la gent del poble i els miners "el tancament va ser com l'endemà d'un tsunami" (Salvador Redó, miner de Cardona).  La població, que havia arribat a un punt àlgid el 1964 amb més de 8000 ànimes es troba avui  just per sota de les 5000 persones. Renovar-se o morir, aquesta va ser la decisió, utilitzar les galeries de sondeigs de la muntanya de sal com a atractiu turístic per a dinamitzar l'activitat econòmica del poble. No s'ha recuperat tota la vida generada per la potassa però tampoc s'ha perdut tot. Gràcies al turisme, avui en dia la sal a Cardona segueix essent el motor econòmic del poble.
L'exemple de Cardona seria perfectament aplicable a molts de nosaltres... renovar-se o morir. 

Un diapir es la intrusión producto de la remontada de rocas más ligeras a través de rocas más densas, en este caso, en Cardona, se trata de una intrusión salina, la famosa montaña de sal. 
En 1990 la mina de Cardona cerró; para la gente del pueblo y los mineros "el cierre fue como el día siguiente de un tsunami" (Salvador Redó, minero de Cardona). La población, que había llegado a un punto álgido en 1964 con más de 8000 almas se encuentra hoy justo por debajo de las 5000 personas. Renovarse o morir, esa fue la decisión, utilizar las galerías de sondeos de la montaña de sal como atractivo turístico para dinamizar la actividad económica del pueblo. No se ha recuperado toda la vida generada por la potasa pero tampoco se ha perdido todo. Gracias al turismo, hoy en día la sal en Cardona sigue siendo el motor económico del pueblo. 
El ejemplo de Cardona sería perfectamente aplicable a muchos de nosotros ... renovarse o morir.

Diapir intrusion is a product of the lighter rock climb through dense rocks, in this case, Cardona is saline intrusion, the famous mountain of salt. 
In 1990 the mine was closed , for the people and the miners' closing was like the day after a tsunami "(Salvador Redo, mining Cardona). The population, which had reached a peak in 1964 with over 8000 souls is now just under 5000 people. Renew or die, this was the decision to use the tunnel of the salt mountain as a tourist attraction to boost economic activity in the village. Not recovered lifetime generated by potash but not all is lost. Thanks to tourism, today Cardona salt remains the economic engine of the town. 
Cardona example would be perfectly applicable to many of us ... renew or die.